SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Az erdélyi nyelvtudomány története
Saját kiadványok
Könyvsorozatunk
NyIrK
Letöltés
Bejelentkezés
   

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LXV. évf., 2021., 2. szám

LXV. évf., 2021., 1. szám

LXIV. évf., 2020., 2. szám

LXIV. évf., 2020., 1. szám

LXIII. évf., 2019., 2. szám

LXIII. évf., 2019., 1. szám

LXII. évf., 2018., 2. szám

LXII. évf., 2018., 1. szám

LXI. évf., 2017., 2. szám

LXI. évf., 2017., 1. szám

LX. évf., 2016., 2. szám

LX. évf., 2016., 1. szám

LIX. évf., 2015., 2. szám

LIX. évf., 2015., 1. szám

LVIII. évf., 2014., 2. szám

LVIII. évf., 2014., 1. szám

LVII. évf., 2013., 2. szám

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LVII. évf., 2013., 1. szám


Tartalom

Tanulmányok

DEMETER IZABELLA, Szöveg és labirintus. S. Rushdie, Sátáni versek c. regényének prózapoétikai elemzése 3
KÖLLÖ ZSÓFIA, Nyomtatott és kéziratos Szent Korona-történetek a XVIII. század végén 25
PETE ISTVÁN, Háromszintű aspektualitás a magyarban 49

Kisebb közlemények

IMRE ATTILA, A módbeli segédigék fordítása 69

Adattár

BARTHA KATALIN ÁGNES, A Kriterion Könyvkiadó indulása levelekben (II.) 79

Szemle

KELEMEN BÉLA–SZÁSZ LÖRINC (szerk.), Magyar–román szótár – Dictionarul maghiar–român (Katona Hajnal) 101
BERSZÁN ISTVÁN, Gyakorláskutatás (Gondos Mária-Magdolna) 103

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LVI. évf., 2012., 2. szám


Tartalom

Tanulmányok

BERTHA ZOLTÁN, Archaikum és modernség, népiség és erdélyiség. Tamási Áron eszmevilágáról 77
MÁTHÉ ZSOLT, Analógiaszemlélet a metaforakutatásban. Gyakorlati vonatkozások 101
PETE ISTVÁN, Az igefajtákról (a diatézisről) a magyarban 121

Kisebb közlemények

GALANTAI LÁSZLÓ, Az adaptáció mint etikai kérdés 139
SÁROSI-MÁRDÍROSZ KRISZTINA, A romániai és magyarországi intézményrendszer különbözőségeinek fordítási problémái 151

Adattár

BARTHA KATALIN ÁGNES, A Kriterion Könyvkiadó indulása levelekben (I.) 163

Szemle

BARTHA KATALIN ÁGNES, Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvű recepció (Tőkés Orsolya) 175
BENÖ ATTILA – PÉNTEK JÁNOS (szerk.), A termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok (Katona Hanjnal Tünde) 180
ANTON COSA, Monografia comunei Nicolae Balcescu (Trunki Péter) 182

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LVI. évf., 2012., 1. szám


Tartalom

Tanulmányok

PÉNZES ÁGNES, Történelem és reprezentáció. A Jókai-regények forradalomképe 3
KÁDÁR EDIT, Íráshasználat és írott nyelv. Bodoki Mikó Miklós naplója 25

Kisebb közlemények

BENő ATTILA, A román eredetű családnevek kérdései 53

Adattár

JANITSEK JENÖ, A Hargita megyei Szárhegy helynevei 61

Szemle

BALOGH F. ANDRÁS–BERSZÁN ISTVÁN–GÁBOR CSILLA (szerk.), Újrateremtett világok (Berszán István, László Lilla–Nagy-Szilveszter Orsolya–Nagy Zoltán) 67
KÁDÁR EDIT, A kopula és a nominális mondatok a magyarban (Németh Boglárka) 71
KÁDÁR EDIT–SZILÁGYI N. SÁNDOR (szerk.), Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia (Kádár Edit) 74
ZSEMLYEI BORBÁLA, Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben (Tamásné Szabó Csilla) 77

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LV. évf., 2011., 2. szám


TARTALOM

Tanulmányok

GAAL GYÖRGY, Erdély első nemzetközi híru nyelvtudósa: Gyarmathi Sámuel 95
BERSZÁN ISTVÁN, Az irodalmi gyakorlatok korszakai és ritmusai 119
SZÜCS GYÖRGY ÁRON, A magyar irodalom történetei 149

Kisebb közlemények

SZÖCS KRISZTINA, A közép-európaiság gondolata Milán Kundera regényeiben 155
NAGY L. JÁNOS, Arany balladája mint népballada 163

Adattár

GYÖRGY JÓZSEF, A Hargita megyei Kápolnásfalu helynevei 173

Szemle

ISTVÁN BARTÓK (ed.) Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary (Bányász Melinda) 179
KESZEG VILMOS, Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség (Kása Enikő) 182


LV. évf., 2011., 1. szám


TARTALOM

Tanulmányok
BIRÓ ANNAMÁRIA, A történelem mint politikai provokáció az 1790-es évek röpiratirodalmában 3
BENÕ ATTILA, Modalitás, nyelvi kategorizálás, fordítás 27
MÁTÉ DÉNES, Gondolatok az antonímiáról 39

Kisebb közlemények
NAGY L. JÁNOS, Petőfi egy tízsoros disztichonja 49
SIMONCSICS PÉTER, Mi van a semmi és a nincs között? 59

Adattár
KONTRA MIKLÓS-PÉNTEK JÁNOS-SZILÁGYI N. SÁNDOR, A Kárpát-medencei szociolingvisztikai vizsgálat 1996. évi romániai kérdőíve és kereszttáblái (II.) 67

Szemle
IMRE ZOLTÁN (szerk.). Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban (Zsigmond Adél) 85
MURÁDIN LÁSZLÓ, Erdélyi magyar nyelvföldrajz. Nyelvészeti tanulmányok (Csomortáni Magdolna) 87

Hírek
ANTAL ÁRPÁD (Cs. Gyimesi Éva) 91

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LIV. évf., 2010., 2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD, A klasszicizálódás poétikai aspektusai Szabó Lőrinc és József Attila költészetében
PETE ISTVÁN, Egy "nemzeti" szószemantika jogosultságának fokozatai

Kisebb közlemények

KÁNTOR LAJOS, Korunk-évek a második folyam kezdetén (Revizionizmus, szocreál vagy valami más)
KABÁN ANNAMÁRIA, Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből
FEKETE ADRIENNE, Olvasmányválasztás, olvasási szokások és stratégiák egy székelyföldi középiskolában

Adattár

KONTRA MIKLÓS-PÉNTEK JÁNOS-SZILÁGYI N. SÁNDOR, A Kárpát-medencei szociolingvisztikai vizsgálat 1996. évi romániai kérdőíve és kereszttáblái (I.)

Szemle

KNAPP ÉVA-TÜSKÉS GÁBOR, Sedes musarum. (Szörényi László)
BODÓ BARNA (szerk.), Nyelvi jogok és nyelvpolitika. (Máthé Dénes)
SZATHMÁRI ISTVÁN (szerk.), Az alakzatok világa 16-19 (Szabó Zoltán)LIV. évf., 2010., 1. szám

TARTALOM

Tanulmányok

NAGY ZOLTÁN, A két világháború közti magyarság emlékezetkultúrája: Bethlen Gábor
NÉMETH BOGLÁRKA, Aspektuselméletek összehasonlító vizsgálata

Kisebb közlemények

KISS ANDRÁS, Magyar nyelvű adásvételi szerződés 1506-ból

Adattár

JANITSEK JENÖ, A Hargita megyei Borszék helynevei
Szemle

GÁBOR CSILLA (szerk.), Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban (Demeter V. Júlia)
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. XIII. kötet. Te-Var. (Csomortáni Magda) 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LIII. évf., 2009., 2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

MÓZES HUBA, A rím
PÉTER MÓNIKA, A megértés és érzékelés viszonya az esztétikai tapasztalatban
PETE ISTVÁN, Képzők, jelek, ragok és a kötőhangzók a magyarban

Kisebb közlemények

KABÁN ANNAMÁRIA, Az epifora szövegszervező szerepe
FEKETE ADRIENN, Az iskolai színjátszás és támogatói Székelyudvarhelyen az 1919-20-as években

Adattár

CSOMORTÁNI MAGDOLNA, A Hargita megyei Csíkcsekefalva helynevei

Szemle

LACZKOVITS MIKLÓS, A drámaírás gyakorlata a 16-17. századi Magyarországon (Egyed Emese)
LABÁDI GERGELY, A felvilágosodás korának magyar nyelvű episztolái. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés (Egyed Emese)
BOT, NICOLAE, Studii de etnologie (Keszeg Vilmos)
MESTYÁN ÁDÁM-HORVÁTH ESZTER (szerk.), Látvány/színház (Mikó Imola)LIII. évf., 2009., 1. szám

TARTALOM

Tanulmányok

MÁTÉ ZSUZSANNA, Hermeneutikai dilemmák Madách Az ember tragédiájá-nak Paulay Ede-rendezte ősbemutatóján
MÁTÉ IMOLA, Komáromi Szvertán István prédikátori habitusa
TATAI JUDIT, A pejoráció jelenségének vizsgálata Heltai Gáspár Háló című művének nyelvhasználatában
MÁTHÉ DÉNES, A magyar stilisztika a kolozsvári nyelvészek tevékenységében (I.)
SZÜCS TIBOR, A kontrasztív nyelvészet és a fordításkritika viszonyáról
PETE ISTVÁN, Nyelvészeti atomizmus <-> holizmus és a román igenevek

Adattár

JANICSEK JENO, A Kolozs megyei Szék helynevei
Szemle

FAZAKAS EMESE, A fel, le és alá igekötők használati köre a korai ómagyar kortól napjainkig (Zsemlyei Borbála)
TAPODI ZSUZSA, A soha el nem vesző könyv nyomában (Málnási Ferenc)
MOLNÁR GÁBOR TAMÁS, "barátilag megfelezni a dolgot". Irodalmi tanulmányok (Nagy Zoltán)
BALÁZS MIHÁLY - GÁBOR CSILLA (szerk.), Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (G. Czintos Emese) 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
LII. évf., 2008., 2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

FÁBIÁN ÉVA, Az elveszett harmónia keresése egy XIX. század végi naplóregényben
SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD, A hit és kétely (érték)alakzatai a két világháború közötti magyar lírában
GYőRFI ANNAMÁRIA, A magyar zöngétlen zár és zárréshangok időszerkezetének és szerkezeti elemeinek vizsgálata CC kapcsolatokban
B. GERGELY PIROSKA, Az Erdélyi magyar szótörténeti tár felhasználása az újabb magyar nyelvtörténeti kutatásokban
VÖRÖS FERENC, Kárpát-medencei családnévkataszter és -topográfia

Kisebb közlemények

ALMÁSI ISTVÁN, Jagamas János emlékezete
CSOMORTÁNI MAGDOLNA, Az Erdélyi magyar szótörténeti tár és a leíró helynévtan lehetséges interdiszciplináris kapcsolatai

Szemle

BERSZÁN ISTVÁN, Terepkönyv (Bakk Ágnes)
SZÁSZ ISTVÁN TAS, Beszédes hallgatás, avagy három Hitel és ami utána következik (Dávid Gyula)
CUCEU ION, Dictionarul proverbelor românesti. 7777 texte din dictionarul tezaur al paremiologiei românesti (Lajos Katalin)
MURÁDIN LÁSZLÓ, Utak és nevek. Településnevek partiumi utakon (Csomortáni Magdolna)


LII. évf., 2008, 1. szám

TARTALOM

Tanulmányok

GYÖRFFY GÁBOR, A romániai magyar könyvkiadás a kommunista cenzúra és propaganda korában
FARMATI ANNA, Strófikus zsoltárok a XVII. századi katolikus énekgyűjteményekben
LAJOS KATALIN, A közmondások szövegtani funkciói a paraszti önéletírásokban

Kisebb közlemények

KÓSA FERENC, Megjegyzések a vargyasi rovásírás újabb megfejtéséhez
LUKÁCS CSILLA, Nyelvjárás és köznyelv. Székelyföldi középiskolások nyelvi tudatosságának vizsgálata

Adattár

CSOMORTÁNI MAGDOLNA, A Hargita megyei Csíkborzsova, Csíkcsomortán, Csíkszentmiklós helynevei

Szemle

Heltai Gáspár imádságos könyve (1570-1571) (Széll Anita)
TÁNCZOS VILMOS (szerk.), Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Dranik Réka)
KESZEG VILMOS - SZABÓ ZSOLT (szerk.), Aranyos-vidék magyarsága. Arnyosszék, Torda és vidéke a változó időben (Fodor Attila)

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

LI. évf., 2007., 1-2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

BALÁZS IMRE JÓZSEF, Az erdélyi magyar költészet az 1920-as években
EGYED EMESE, "Fátumimról írott verseim". Gróf Teleki Domokos főispán verseskönyve
VOGEL ZSUZSA, Arckép, "character" és emlékezet. Faludi Ferenc életrajzának "belső minéműsége"
ARANY ZSUZSANNA, Kosztolányi Dezső írásai a Pesti Hírlapban
BIRÓ ENIKő, A hasonlítást kifejező melléknévi összetételek, különös tekintettel a színnevekre

Kisebb közlemények

KOZMA DEZSő, Változó Mikszáth-kép
SIMONCSICS PÉTER, Párhuzamos (irodalom)történetek. Elias Lönnrot Kalevalája és Arany János Toldija
SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD, Az irónia poétikai-filozófiai dimenziói modern és posztmodern nézőpontból
CS. NAGY LAJOS, Szóföldrajzi térképlapok a kolozsvári egyetem archívumában

Adattár

DEMETER ZSUZSA, Kovásznai Sándor Elöll-járó beszéde az olvasóhoz
CSOMORTÁNI MAGDOLNA, A Hargita megyei Csíksomlyó, Csíktaploca és Csobotfalva helynevei
JANITSEK JENő, A Kolozs megyei Mészkő helynevei

Szemle

BALÁZS IMRE JÓZSEF, Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban (Horváth Andor)
JANCSÓ MIKLÓS, Csiky Gergely színpadi világa (Kozma Dezső)
ADORJÁNI RUDOLF KÁROLY, Lukács Sándor ravai búcsúztatói (1930-1938) (Dranik Réka)
KABÁN ANNAMÁRIA, Lét és nyelv. Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat történetéből (Málnási Ferenc)
ITTZÉS NÓRA (főszerk.), A magyar nyelv nagyszótára. I. Segédletek, II. A-Azsúroz (Szász Lőrinc)
BENő ATTILA, A kölcsönszó jelentésvilága (Szabó Zoltán)

Hírek

PÉNTEK JÁNOS, Szabó Zoltán (1927-2007)

Repertórium

TAMÁS MAGDOLNA, A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI-L. évfolyamának repertóriuma

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

L. évf., 2006., 1-2. szám

TARTALOM

GÖRÖMBEI ANDRÁS-SZATHMÁRI ISTVÁN, Ötven éves a NyIrK

Tanulmányok

SZABÓ ZOLTÁN, Az asszociatív viszonyok stílustörténeti jelentősége
EGYED EMESE, Sárkányölő Szent György az irodalomban
PÉNTEK JÁNOS, A belső tagolódás kérdése a moldvai magyarban a szóföldrajz alapján
GULYA JÁNOS, Egy európai nyelvemlék: a Halotti beszéd
SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD, Komikum és tragikum értékpozíciói között. Az irónia esztétikai dimenziói a modernizmus első szakaszában
MÁTHÉ DÉNES, Zlinszky Aladár stilisztikai munkásságáról
FAZAKAS EMESE, A fel-, le- és alá- igekötő jelentésszerkezete (II.)

Adattár

VILLÁNYI PÉTER, Idegen nyelv félreértése mint a népi humor forrása
CSOMORTÁNI MAGDOLNA, A Hargita megyei Csíkszentmihály község helynevei

Szemle

KESZEG VILMOS, Egy Hír adás a' késő maradékhoz. 17-20. századi erdélyi toronygombiratok. (Szikszai Mária)
MÁTHÉ DÉNES, A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben (P. Dombi Erzsébet)
SZILÁGYI N. SÁNDOR, Elmélet és módszer a nyelvészetben különös tekintettel a fonológiára (Benő Attila)
PÉNTEK JÁNOS (szerk.), A nyelvész Brassai élő öröksége (Gaal György)
ÁGOSTON MIHÁLY, A Korpa-hegyen innen. Földünk mai államnevei anyanyelvünkben (Csomortáni Magdolna)
GABRIELE FAHR-BECKER, Szecesszió (P. Dombi Erzsébet)

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLIX. évf., 2005., 1-2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

BORCSA JÁNOS, Tendenciák a romániai magyar irodalomban avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig
SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD, Az antik iróniakoncepcióktól az antitextus fogalmáig
VÁRADI IZABELLA, József Attila pszichoanalitikus kéziratainak története
FAZAKAS EMESE, A fel, le és alá igekötő jelentésszerkezete (I.)

Kisebb közlemények

OLOSZ KATALIN, Folklórgyűjtő diákok a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban a XIX. század végén és a XX. század elején
ILE ERZSÉBET, Arany János széljegyzetei a nagyszalontai emlékmúzeum könyvtárában
SIMONCSICS PÉTER, Pragmatika és modalitás: a helyesírás útmutatása a -t végű igék konjunk-tivuszának morfonológiájához

Adattár

KOVÁCH GÉZA, Berde Mária levelei Veress Endréhez
CSOMORTÁNI MAGDOLNA, Öt alcsíki település helynevei

Szemle

SIPOS GÁBOR (szerk.), A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtárgyűjtemé-nyének katalógusa (Gaal György)
KLAUS-JÜRGEN SEMBACH, A szecesszió. A megbékélés utópiája (P. Dombi Erzsébet)
SZATHMÁRI ISTVÁN, Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve (Málnási Ferenc)
HAADER LEA - PAPP ZSUZSANNA, Gömöry-Kódex (Tamásné Szabó Csilla)
KEMÉNY GÁBOR, Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába (P. Dombi Erzsébet)
MESTER BÉLA, Hatalom, ember, technika (Antal Balázs)
FÓRIS-FERENCZI RITA, A visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben (Fazakas Emese)
ASZTALOS LAJOS, Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti adattár (Gaal György)
DEBRECZENI ATTILA, Első folyóirataink: Magyar Museum I-II. (Demeter Zsuzsa)
EGYED EMESE (szerk.), Aranka György Gyűjteménye. I. Az emberarcú intézmény (Bartha Katalin Ágnes)
KÜLLőS IMOLA, Közköltészet és népköltészet. XVII-XIX. századi magyar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata (Egyed Emese)

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLVIII. évf., 2004., 1-2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

DEMETER ZSUZSA, Gyöngyösi István műveinek kiadástörténete
DEMÉNY PIROSKA, Természetélmény és díszítő indázás Bánffy Miklós írásművészetében
BÁLINT EMESE, A kódválasztás mintái szórványkörnyezetben

Kisebb közlemények

SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD, Allúzió és irónia József Attila költészetében
JÁNOS-SZATMÁRI ILDIKÓ, A drámagyűjtemény mint viselkedési kézikönyv
VOGEL ZSUZSA, Faludi Ferenc (olvasó)közönsége.
SZABÓ ZOLTÁN, A szó alkalmazott stilisztikai megközelítésben.
E. BARTFAI LÁSZLÓ-KICSI SÁNDOR ANDRÁS, A tulajdonnév lokalista szemlélete

Adattár

GAAL GYÖRGY, Kristóf György irodalmi levelezése (II.)
JANITSEK JENő, A Kolozs megyei Várfalva és Aranyosrákos helynevei
HINTS MIKLÓS, A Kolozs megyei Csegez, Bágyon és Sinfalva helynevei .

Szemle

KISS ANDRÁS, Más források - más értelmezések (Murádin Jenő)
KESZEG VILMOS, Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok (Balázs Lajos).
A. MOLNÁR FERENC - M. NAGY ILONA (szerk.), Tanulmányok a magyar egyházi nyelv történetköréből (T. Szabó Csilla) .
BEDNANICS GÁBOR-BENCI LÁSZLÓ-KULCSÁR-SZABÓ ERNő-SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY (szerk.), Hang és szöveg - Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben (Szilveszter László Szilárd)
PÉNTEK JÁNOS, Népi nevek, népi hagyományok(Murádin László)
MAGDALENA VULPE, Opera lingvistica I. (Rodica Orza) .
CS. NAGY LAJOS, Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján (Murádin László)

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLVII. évf., 2003., 1-2. szám

TARTALOM

Tanulmányok

KARSAYNE DUDÁS MAGDOLNA, Offenzív polémia avagy szigorú számvetés. A (magyar) regény esztétikai kérdésköre Péterfy Jenő esszéiben 3
SÁNDOR KATALIN, Egy "kísérleti" antológia margójára. Kortárs-képversek '78-ból 45
MÁTHÉ DÉNES,. A szürrealista képalkotás vizsgálatához 65
FAZAKAS EMESE, Az alá igekötő használata az ómagyar kortól napjainkig 77

Kisebb közlemények
KOZMA DEZSŐ, A műfordítás mint a nemzeti irodalom egyik lehetősége 97
BENŐ ATTILA, Román hatás a moldvai kétnyelvű beszélők megnyilatkozásaiban 105
ZSEMLYEI BORBÁLA, Szempontok a kicsinyítő képzők történeti vizsgálatához 117

Adattár
GAAL GYÖRGY, Kristóf György irodalmi levelezése (I.) 125
JANITSEK JENŐ, A Kolozs megyei Ajton és Komjátszeg helynevei 141

Szemle
A. MOLNÁR FERENC - M. NAGY ILONA (szerk.), Tanulmányok a magyar egyházi
nyelv története köréből (T. Szabó Csilla) 159
HORVÁTH IVÁN - TÓTH TÜNDE (szerk.), Balasi Bálint összes verse (Baricz Ágnes) 162
AJTAY-HORVÁTH MAGDA, A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában (Demény Piroska)
PÉTER I. ZOLTÁN, Ady Erdélyben (F. Diósszilágyi Ibolya) 166

Hírek
PÉNTEK JÁNOS, Zsemlyei János (1936-2003) 169

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLVI. évf., 2002., 1-2. szám

TARTALOM

Tanulmányok
MÓZES HUBA, A szonett formaváltozatai 3
OLOSZ KATALIN, A Kisfaludy Társaság népköltészeti tevékenysége a XIX-XX. század fordulóján 41
PLETL RITA, Széchenyi Önismeretének műfaji kérdései 53
CSOMORTÁNI MAGDOLNA, A csíki víznevek lexikális-morfológiai elemzése 75
MÁTHÉ DÉNES, Az expresszionizmus költői képtípusainak a vizsgálatához 91

Kisebb közlemények
JÓZSA ISTVÁN, " K i s e b b s é g " - j e l e n t é s nélküli fogalom 105
SAS PÉTER, Kós Károly és Dsida Jenő nézeteinek találkozása az erdélyi magyar irodalomban 113
HAJÓS JÓZSEF, Műszótörténeti bar(l)angolás 121
VILLÁNYI PÉTER, Egy helyi nyelvjárás jellemzői 127

Adattár
VIZSULY KISGYÖRGY BERTA. A Kovászna megyei Kézdiaibis helynevei 137
ZSIGMOND GYŐZŐ. A Kovászna megyei Dálnok helynevei 138

Szemle
BÜKY LÁSZLÓ, Füst Milán metaforahasználatának alapjai szótárszerű feldolgozásban (Szabó Zoltán) 143
GÁBOR CSILLA, Religió és retorika. Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról (Baricz Ágnes) 144
HUGÓ MELTZL - SÁMUEL BRASSAI, Acta Comparationis Litterarum Universarum (Gaal György) 149
PÉNTEK JÁNOS, A nyelv ritkuló légköre (Tamásné Szabó Csilla) 152
ION MARII, Harta lexicala semantica (Rodica Orza) 154
GÁBOR CSILLA, Káldi György prédikációi. Források, teológia, retorika (Keszeg Anna) 155
SANDA GOLOPENTIA, Chemarea mâinilor negative (Bota Szidónia) 157
BORBÉLY ANNA, Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások magyarországi románok közösségében (Gábriel Vasiliu) 159

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLV. évf., 2001., 1-2. szám

TARTALOM

Tanulmányok
PETHÖ ÁGNES, A filmvászon fölülírásai 3
DOMOKOS JOHANNA, A fordítás szemiotikai elemzése 29
BENŐ ATTILA, A kölcsönszavak meghonosodásának morfológiai kérdései 49
TAMÁSNÉ SZABÓ CSILLA, Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár deverbális igeképzőinek használati köre a különbözö nyelvi szinteken 63
SAS PÉTER, Herepei János tudományszervezői munkássága a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban (1938-1944) 75

Kisebb közlemények
EGYED EMESE, Szent István alakja a XVIII. századi magyar irodalomban 95
KIRÁLY EMŐKE, Egy XVIII. századi kolozsvári kézirat a táncról 109
PÉNTEK JÁNOS, A hiány tünetei a külső régiók magyar nyelvi változataiban 117
SZABÓ T. ATTILA, A moldvai csángó nyelvjárás szókincse 125

Adattár
BINDER PÁLI Bethlen Miklós levelezése a brassói városi tanáccsal 133
JANITSEK JENŐ, A Kolozs megyei Magyarléta helynevei 140

Szemle
Sájter Laura, A magyar szecessziós dráma stílusa (Demény Piroska) 145
Pozsony Ferenc, Adok nektek aranyvesszőt. Dolgozatok erdélyi és moldvai népszokásokról (István Anikó) 148
Néprajzi Látóhatár (szerk.) Keszeg Vilmos-Viga Gyula (Ivácsony Zsuzsanna) 150
Onomastica Uralica. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann (Murádin László) 152
Domnita Tomescu, Numele de persoana la români. Perspective istorice (Gábriel Vasiliu) 153
Brauch Magda, Magyarról magyarra. Nyelvművelő írások (Zsemlyei Borbála) 154

Hírek
GAAL GYÖRGY, Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Jyvaskyla, 2001. augusztus 6-10.
ZSEMLYEI JÁNOS, Vámszer Márta (1927 - 2001) 157
PÉNTEK JÁNOS, Máté Jakab (1926-2001) 160

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLIV. évfolyam, 2000., 1-2. szám


TARTALOM

TANULMÁNYOK
JÁNOS-SZATMÁRI ILDIKÓ, Egy kéziratos Lessing-forditás. Az irodalmi fabula elméletéről 3
HORVÁTH IZABELLA, A XVII. századi halotti prédikáció sajátos narratív eljárásai 15
MÁTHE DÉNES, A költői kép strukturalista és generatív grammatikai megközelítésének néhány sajátossága 25
BÍRÓ ENIKŐ, A közhelyek szerepe és helye a köznyelvi metaforikus szerkezetekben 39
CSOMORTÁNI MAGDOLNA. A csíki víznevek nyelvi elemzése 49
KÁDÁR EDIT, Etnolingvisztikai vitalitás a szórványban (Oltszakadát) 69

KISEBB KÖZLEMÉNYEK
NAGY ZSÓFIA BORBÁLA, Séták a természet könyvében. Caroline Pichler Hasonlatosságainak magyar fordításáról 109
TAMÁSNÉ SZABÓ CSILLA. A -dogál-degél-dogél deverbális igeképzö a XVI-XVIII. században 117
MURÁDIN LÁSZLÓ, Az összefoglaló fogalmak megnevezéseinek hiánya a moldvai csángó nyelvjárásban 125
KICSI SÁNDOR ANDRÁS, Találós kérdések a gombával 129

ADATTÁR
SAS PÉTER, Mozzanatok a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum történetéből 133
JANITSEK JENŐ, A Kolozs megyei Gyalu helynevei 141

SZEMLE
SZABÓ ZOLTÁN. A magyar szépírói stílus történetének főbb irányai (P. Dombi Erzsébet) 161
MÁRTON GYULA. Szilágysági Nyelvatlasz (Murádin László) 162
JANKOVICS JÓZSEF, Ex Occídente ... (Bányász Melinda) 164
SZ. BOZÓKI MARGIT - SZABÓ JÓZSEF, Koppány menti tájszótár ( Q .Vagy Lajos) 165
VARGA IMRE - PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA. Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17-18. században (János-Szatmári Ildikó) 167
KRISTÓ GYULA (szerk.), Oklevélírás és narráció a középkori gyakorlatban Középkori históriák oklevelekben (Fischer Lilla)

HÍREK
MURÁDIN LÁSZLÓ, Janitsek Jenő nyolcvanéves 171

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLIII. évf., 1999., 1-2. szám


TARTALOM

Tanulmányok
BORCSA JÁNOS, Emlékezés és önismeretigény 3
VALLASEK JÚLIA, A műfordítói interpretáció 29
SZABÓ JÓZSEF, Történelem és népi szemléletmód a szegedi tájnyelv szókészletében 43
KICSI SÁNDOR ANDRÁS, Adalékok a népi dermatológia terminológiájához 51

Kisebb közlemények
AJTAY-HORVÁTH MAGDA, Edgár Allan Poe magyar ha(ra)ngjai 67
JÓZSA ISTVÁN. Fényírás: Tarkovszkij példája 79
K. FARMATI ANNA. A Codex Aureus 85
CS. NAGY LAJOS. A 3. személyi) birtokos többes voltának jelölése a birtokszón a szlovákiai Medvesalja és környéke idősebb nemzedékének nyelvében 93
SZATHMÁRI ISTVÁN, A nyelv, a beszéd, a stílus és a szöveg összefüggéséről 101
HORVÁTH LÁSZLÓ. Igék és igenevek kötött és szabad határozóinak aránya korai középmagyar szövegekben 105
NAGY L. JÁNOS, Kognitív szempontok Brassai gondolkodásában 113
B. FEJES KATALIN. A szintagmabokor értelmező felbontási lehetőségei 119
BÉKÉSI IMRE, A mondategész mint jelentésegész 125
VESZPRÉMI ESZTER A búbosbanka lexéma tájnyelvi vizsgálata romániai magyar nyelvjárásokban 129

Adattár
SAS PÉTER, Bisztray Gyula visszaemlékezése Kelemen Lajosról 135
MURÁDIN LÁSZLÓ, Hármasfalu: Székelyszentistván, Csókfalva, Atosfalva helynevei (Maros megye) 138
JANITSEK JENŐ, Magyarlóna helynevei (Kolozs megye) 140

Szemle
Lőrinczy Huba, Búcsú egy kultúrától. Márai Sándor: A Garrenek műve (Szabó Zoltán) 147
Mircea Popa, Aprecieri literare si culturale româno-maghiare (Köllő Károly) 150
Szikoráné Kovács Eszter, Verselemzések szövegtani keretben (Málnási Ferenc) 151
Kulcsár-kódex (Tamásné Szabó Csilla) 152
Máté Jakab, A 19. századi nyelvtudomány rövid története; Máté Jakab, A 20. századi nyelvtudomány történetének fóbb elméletei és irányzatai (Péntek János)
Mátai Mária, Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433) (Fazakas Emese) 156
Romulus Todoran, Contributii la studiul limbii române (Gábriel Vasiliu) 158

Hírek
ION POP, Balogh Dezső 159
MÁTÉ JAKAB, Zsilka János 159
SZÁSZ LŐRINC, Büky Béla 161

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLII. évf., 1998., 2. szám


TARTALOM

Tanulmányok

MÁTHÉ ZSUZSA, Párhuzamok Sík Sándor művészetfilozófiai gondolatai és napjaink irodalomelméleti irányzatai között 3
GAAL GYÖRGY, Szabó Dezső kolozsvári diákévei 23
BÜKY LÁSZLÓ-KORCHMÁROS VALÉRIA, Egy Karinthy-vers aktuális tagolása 35
MÁTÉ JAKAB, A pragmatika és a jelentéstan szerepe a nyelvészeti kutatásban és a nyelvoktatásban 45

Kisebb közlemények
BENE KÁLMÁN, Egy költö-színikritikus: Vajda János 55
MAGYARY ÁGNES, A szerelem válsága (Kísérlet Petelei novelláinak értelmezésére) 69
BÍRÓ FERENC, Magánhangzóra végződő helynevek töváltozatai a régi magyar családnevekben 77

Adattár
PÁVAI GYULA, Bejegyzések Hollósy Kornélia, "a csalogány" emlékkönyvében 89
NYESTE MIKLÓS, Krasznai helynevek 95
MURÁDIN LÁSZLÓ, Háromszéki helynevek 97

Szemle
Lőnnczy Huba, Ambrustól Máraihoz (Szabó Zoltán) 99
Enyedi György válogatott müvei (Molnár Bodrogi Enikő) 101
Szenczi Molnár Albert, Psalterium Ungaricum 1607, Szent Dávidnak Zsoltári (Tóth Zsombor) 104
Egyed Emese, Levevék fejemről Múzsák sisakomat (Barcsay Andrea) 105
Biró A. Zoltán, Hétköznapi humorvilág (Bálint Emese) 107
Csőgör Enikő, Tordatúr hiedelemvilága (Vöő Gabriella) 108
Mózes Huba, Kötött formájú költemények antológiája (Szabó Zoltán) 110
Balázs Géza, Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón (Péntek János) 112
Strukturális magyar nyelvtan. 2. kötet. Fonológia (Kicsi Sándor András) 113

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLII. évf., 1998., 1. szám


TARTALOM
"A nyelvész BRASSAI élő öröksége"

GRÉTSY LÁSZLÓ, Brassai Sámuel, a magyar nyelv őre - s ellenőre 3
FAZAKAS EMESE, Brassai Sámuel és a nyelvújítás 9
HAADER LEA, A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Sámuel tanításainak szemszögéből 15
SZÉPE GYÖRGY, Brassai Sámuel - többek között - mint alkalmazott nyelvész 23
TERTS ISTVÁN, Tudománytörténeti dohogások Brassai Sámuel ürügyén 33
SCHMIDT ERIKA, Brassai és az idegen nyelvek oktatása 39
WACHA BALÁZS, Brassai előtt, Brassai után 45
KNECHT TAMÁS, "A szók alakításáról" című Brassai-kézirathoz 69
LŐRINCZI RÉKA, Brassai Sámuel könyvtárának nyelvészeti részlegéről 73

Adattár
SAS PÉTER, Erdélyi levelek Hóman Bálinthoz 85
CSÍKI MARGIT, Nagygalambfalva helynevei 103

Szemle
Tódor Ildikó, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 1849 - 1905;
B. Hajtó Zsófia, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 1905 - 1970 (Dávid Gyula) 107
Hol tart ma a stilisztika? Szerk. Szathmári István (Kábán Annamária) 110
Tolcsvai Nagy Gábor, A magyar nyelv stilisztikája (Kicsi Sándor András) 114
Sárosi Bálint, A hangszeres magyar népzene (Könczei Csongor) 115
The Manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca. Compiled by Elemér Lakó (Gaal György) 116

Hírek
GAAL GYÖRGY, Engel Károly hetvenöt éves 119
DÁVID GYULA, Vita Zsigmond 121

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLI. évfolyam, 1997., 2. szám


TARTALOM

"A nyelvész BRASSAI élő öröksége"
PÉNTEK JÁNOS, Emlékülés Brassai Sámuel halálának 100. évfordulóján 111

KIEFER FERENC, Brassai Sámuel és a XIX. század nyelvtudománya 113
É. KISS KATALIN, Brassai Sámuel és a magyar generatív mondatszerkezet 119
ELEKFI LÁSZLÓ, "Határozó" és ,,jelző" Brassainál és azóta 131
VARGA LÁSZLÓ, Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról 148
GAAL GYÖRGY, Brassai Sámuel és a kolozsvári egyetem 155
PÉNTEK JÁNOS, Reglonalitás és egyetemesség a kolozsvári nyelvészek munkásságában 171

Vitafórum
BENKŐ ELEK, Módszer és gyakorlat a székely rovásírás kutatásában 177

Adattár
SAS PÉTER, Kelemen Lajos és Móricz Zsigmond találkozása a levelek tükrében 185
JOÓ TAMÁS ISTVÁN, Mágyardécse helynevei 189
Szemle
Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban (Szabó Zoltán) 197
Murádin László, Anyanyelvünk ösvényein (Zsemlyei János) 201
Marius I. Oros, Studii de toponimie (Gabriel Vasiliu) 203

Hírek
GÁBRIEL VASILIU, A XI. országos névtudományi értekezlet 207

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

XLI. évfolyam, 1997., 1. szám

TARTALOM

ANTAL ÁRPÁD : Emlékezés a kilencvenéves Szabó T. Attilára 3
CSEKE PÉTER: Az Erdélyi Fiatalok szerepe a kisebbségi értelmiségnevelésben (II.) 23
PÉNTEK JÁNOS: Kontaktusjeleuségek és folyamatok a magyar nyelv kisebségi változataiban 37

Kisebb közlemények
JENEI TERÉZ: Szóismétlő értelmezők egy Babits-regényben 51
KICSI SÁNDOR ANDRÁS: A szem kétféle szemlélete és a számlátószók 57

Adattár
PÁVAI GYULA: Ismeretlen Mikszáth-névjegy Aradon 63
PALKÓ ATTILA: Magyaró helynevei 64

Szemle
Kuszalik Péter, Erdélyi hírlapok ós folyóiratok (Gaal György) 73
Bencze Lóránd, Mikor Miért Kinek Hogyan I. (Szabó Zoltán) 76
Pacsai Imre, A páros szavak areális aspektusa az orosz nyelvben (Bán Elek) 78
Vigli Károly, Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak (Murádin László) 79
Thomann Mónika-Tóth Kornélia, Magyar diákszótár (Málnást Ferenc) 81

Hírek
MURÁDIN LÁSZLÓ: Szabó Zoltán hetvenéves 85
MIRCEA POPA: | Gavril Seridon | 87

Repertórium
FAZAKAS EMESE: A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXI-XL . évfolyamának repertóriuma 89

 

 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
Digitalizált évfolyamok:

1957/1-4.

1958/1-4.

1959/1-4.

1960/1-2.

1960/3-4.

1961/1.

1961/2.

1962/1.

1962/2.

1963/1.

1963/2.

1964/1.

1964/2.

1965/1.

1965/2.

1966/1.

1966/2.

1967/1.

1967/2.

1968/1.

1968/2.

1969/1.

1969/2.

1970/1.

1970/2.

1971/1.

1971/2.

1972/1.

1972/2.

1973/1.

1973/2.

1974/1.

1975/1.

1975/2.

1976/1.

1976/2.

1977/1.

1977/2.

1978/1.

1978/2.

1979/1.

1979/2.

1980/1.

1980/2.

1981/1.

1981/2.

1982/1-2.

1983/1.

1983/2.

1984/1.

1984/2.

1985/1.

1985/2.

1986/1.

1986/2.

1987/1.

1987/2.

1988/1.

1988/2.

1989/1.

1989/2.

1990/1.

1990/2.

1990/1-2.

1992/1.

1992/2.

1993/1-2.

1994/1.

1994/2.

1995/1.

1995/2.

1996/1.

1996/2.